O sajmu

15. Me?unarodni sajam metala ZEPS Intermetal 2018, održat ?e se zajedno sa Generalnim bh. sajmom ZEPS 2018 na sajmištu Kamberovi?a polja u Zenici u terminu od 02.-06.10.2018. godine. Po karakteru, to je me?unarodni sajam, na kojem je, na svih dosad održanih 14, odnos doma?ih i stranih izlaga?a 55% : 45%.

ZEPS Intermetal je specijalizirani sajam metala i kao jedinstven promotivno-poslovni doga?aj u Jugoisto?noj Evropi predstavlja jedinstvenu priliku za prezentaciju preduze?a iz metalske industrije. Metalska industrija je najvažniji sektor privrede Bosne i Hercegovine i bilježi blag ali konstantan rast.

Sve prate?e stru?no-kongresne manifestacije, kao što su seminari, savjetovanja, prezentacije realizuju se u posebnoj promotivnoj hali na sajmištu, gdje poslovna i nau?na zajednica može uputiti svoje poruke izvršnim i zakonodavnim organima za poboljšanje ambijenta u kome privre?uje ova vode?a industrijska grana.