Klima ure?aji

Isporu?ujemo i klima-ure?aje na elektro ili pogon plinom i mazutom. Ure?aji imaju tri funkcije: vjetrenje, hla?enje u dva i grijanje u tri stepena. Upotrebom klimatizacije mogu?e je korištenje montažnih dvorana u razli?itim vremenskim uslovima.