Izložbeni prostor u halama se zakupljuje u modulima. Modul je površine 14 m2 (4m x 3,5m) i to je minimalna izložbena površina.

U maloprodaji prostor se zakupljuje u modulima površine 10,5 m2 (3m x 3,5m) sa unificiranom opremom.

Izložbeni prostor (štand) dodjeljuje se, u principu, prema redoslijedu prispje?a prijava i uplata. Dodijeljeni štand izlaga? izuzima u Prijemnom birou sajma na osnovu originalnih dokaza o uplati obaveznog iznosa i ukupne sajamske narudžbe, i to:

  • za izlaga?e koji su zakupili opremljeni prostor najkasnije 24 sata prije po?etka sajma,
  • za izlaga?e koji su zakupili neopremljeni, ili vanjski prostor najkasnije tri dana prije po?etka sajma.

Izlaga?u pripada pravo dodjele besplatnih izlaga?kih iskaznica-službenih ulaznica,koje preuzima na prijemnom birou sajma, i to:

  • za osnovni izložbeni modul 3 komada
  • za svaki naredni zakupljni modul 1 komad
  • za 50 m2 vanjskog prostora 3 komada
  • za svaki narednih 50 m2  po 1 komad

U vrijeme pripreme i raspremanja štanda izlaga?u pripada i pravo dodjele radnih iskaznica po istom kariterijumu. Radne iskaznice ne vrijede u vrijeme trajanja sajma.

Ukoliko se izlaga? ne javi Prijemnom birou, odnosno ne izuzme dodijeljeni štand najkasnije 18 sati prije po?etka sajma, smatra?e se da je odustao od izlaganja te organizator, po potrebi, prostor može izdati drugom izlaga?u.

Štand se izuzima i predaje na bazi službenog zapisnika. Nedostaju?i zaduženi štand-materijal napla?uje se izlaga?u po tri puta uve?anoj cijeni zakupa na licu mjesta.

Izlaga? je dužan isprazniti izložbeni prostor u roku od dva dana po zvani?nom zatvaranju sajma. U suprotnom ?e to uraditi organizator na teret izlaga?a.

Izložbeni prostor u halama se zakupljuje u modulima. Modul je površine 14 m2 (4m x 3,5m) i to je minimalna izložbena površina.

U maloprodaji prostor se zakupljuje u modulima površine 10,5 m2 (3m x 3,5m) sa unificiranom opremom.